NCRA GMRT ADMINISTRATION

Employee Name

NCRA Intercom

NCRA Room No

GMRT Intercom

GMRT Room No

Pune res intercom

Ngn res intercom

Direct res no

email id@ncra.tifr.res.in

email id@gmrt.ncra.tifr.res.in

Adhikari Sachin S.

9266

G101

 

 

 

 

 

imd

 

Ananthasubramanian T. V. AO(C)

9227

G106

 

 

9327

 

020-25690106

tva

 

Bandal Meena B

9221

G101

 

206

 

 

 

meenancra@gmail.com

 

Barve A. P.

9225

G101

 

 

 

 

 

apbarve

 

Bhave S. M.

9210

G103

 

 

 

 

 

shilpa

 

Bhujbal J. A.

9224

G104

 

 

 

 

 

jyoti

 

Deshmukh N. S.

 

 

8367

213

 

 

 

 

nsd

Gadekar S. A.

 

 

8302

108

 

 

 

 

sangita

Ganeshan G.

 

 

8339

103

 

 

 

 

gajen

Gonde Nitin B.

9221

G101

 

 

 

 

 

nitin

 

Jayasimha B. R.(PSO)

9205

G101

 

 

9305

 

 

jsimha

 

Joglekar A.C.

 

 

8319

110

 

6402

 

-

-

Joshi Annabhat AO(C)

9224

G105

 

 

9324

 

 

annabhat

 

Kanade D S

 

 

8303

111

 

 

 

 

dsk

Kharmale V.S.

 

 

8319

110

 

 

 

-

kharmale

Khatavkar H. C.

9222

G102

 

 

9322

 

 

hari

 

Khatkale S. J.

9260

G144

 

 

9360

 

 

khatkale

 

Kinikar Asawari Deepak

9210

G103

 

 

 

 

 

estt

 

Kulkarni M. M.

9210

G103

 

 

 

 

 

mugdhak

 

Kulkarni S. M.

9266

G101

 

 

 

 

 

smk

 

Lokhande H. D.

9296

F201

 

 

9339 

 

 

hemant

 

Mandhare J. D.AO(C)

9201

G144

 

 

 

 

 

mandhare

 

Naik R. Y.

 

 

8302

108

 

 

 

 

rynaik

Pandiselvan C.

9268

G101

 

 

9368

 

 

selvan

 

Patil S. V.

9206

G101

 

 

 

 

 

patil

 

Pawar K. R.

9209

G176

 

 

9309

 

 

krpawar

 

Pokharkar D. B.

 

 

8302

108

 

6462

 

-

-

Raje C.D.

9219

Old canteen

 

 

 

 

 

cdraje