NCRA GMRT SCIENTIFIC

Employee Name

NCRA Intercom

NCRA Room No

GMRT Intercom

GMRT Room No

Pune res intercom

Ngn res intercom

Direct res no

email id@ncra.tifr.res.in

email id@gmrt.ncra.tifr.res.in

Rajendran B.

 

 

8330

205

9344

 

 

 

raj

Ramesh S.

 

 

8312

229

 

6480

 

 

ramesh

Rao Hanumanth B

 

 

8312

229

 

 

 

 

hanuman

Raskar N.S.

 

 

8324

222

8405

 

 

 

nilesh

Raut A. N.

 

 

8317/8312

210

 

6481

 

 

anil

Reddy Harshavardhan S.

 

 

8364/65

Old GCC

 

8605

 

 

reddyhs

Sabhapathy Suresh

 

 

8336

209

 

6490

02132-242219

suresh

suresh

Samble Manisha S.

 

 

8324

222

 

6400

 

 

manisha

Sandikar Aarti

 

 

8312

229

 

6373

 

 

sandikar

Sankarasubramanian G.

9289

 

8311

208

9311

 

 

shankar

 

Satheesh C.

 

 

8330

205

9330

 

 

 

csat

Sherkar S S

 

 

8324

222

 

6496

 

 

Sachin

Shinde N. J.

 

 

8324

222

 

6493

 

 

njs

Sisodiya Nareshkumar

 

 

8330

205

 

 

 

 

naresh

Suresh Kumar S.

 

 

8384

210

9373

 

 

 

skumar

Swami R. V.

9256

 

8304

104

9304

 

 

swami

swami

Temgire D. D.

 

 

8320

217

 

6500

 

 

dutta

Temkar Vishal B.

 

 

8312

229

 

 

 

 

vishal

Thakur Abhijit R..

 

 

8312

229

 

 

 

 

abhijit

Thepane S.S.

 

 

8312

229

 

6501

 

 

subhash

Thiyagarajan B.

 

 

8302

217

 

8605

 

 

thiyagu

Umbarje M. S.

 

 

8342

233

 

6510

 

 

mangesh

Uprade Raju

 

 

8330

205

 

 

 

 

rajsing

Vasave Rupsing J.

 

 

8324

222

 

 

 

 

rupsing

Venkatasubramani V.

9202

F240

 

 

9302

 

 

vvs

 

Vishwakarma Ajay M.

 

 

8343/8305

 

 

8605

 

 

ajay