NCRA GMRT AUXILIARY

Employee Name

NCRA Intercom

NCRA Room No

GMRT Intercom

GMRT Room No

Pune res intercom

Ngn res intercom

Direct res no

email id @ncra.tifr.res.in

email id@gmrt.ncra.tifr.res.in

Gaikwad P. B.

 

 

8402

Main gate

 

 

 

-

-

Gaikwad V. V.

9221

F101

 

 

 

 

 

 

 

Ghangale S. J.

 

 

8310

canteen

 

 

 

-

-

Ghorpade C. H.

 

 

 

W4 ant

 

 

 

-

-

Ghorpade D. B.

 

 

8402

Main gate

 

6372

 

-

-

Gundgal D. K.

 

 

8310

canteen

 

 

 

-

-

Hande N. V.

 

 

8402

Main gate

 

 

 

-

-

Kandekar A. B.

 

 

8310

canteen

 

6413

 

-

-

Karkud R. B.

 

 

8310

canteen

 

6414

 

-

-

Khole N. B.

9232

G102

 

 

9358 

 

 

-

-

Khude K. R.

 

 

8300

106

 

 

 

-

-

Kuchik D. D.

 

 

8300

106

 

 

 

-

-

Kuchik S. M.

 

 

8402

Main Gate

 

 

 

-

-

Mule N. D.

 

 

8402

Main Gate

 

 

 

-

-

Nalawade B. T.

9263

G144

 

 

 

 

 

 

 

Nalawade G. A.

9222

G102

 

 

 

 

 

 

 

Pawar D. V.

9222

G102

 

 

 

 

 

dvpawar 

 

Pawar V. R.

9222

G144

 

 

 

 

 

 

 

Pingale R. Y.

 

 

8300

106

 

 

 

-

-

Rajshekhar Rohini

9209

G176

 

 

9308

 

 

 rohini

 

Raste P. K.

9222

G144

 

 

9397

 

 

-

-

Sable B. C.

 

 

8302

108

 

 

 

-

-

Sake S. D.

 

 

8402

Main Gate

 

6491

 

-

-

Shelake J. C.

 

 

8402

Main Gate

 

 

 

-

-

Shelar K. S.

9263

G144

 

 

9393 

 

 

-

-

Sodanavar V. R.

9222

G102

 

 

9316

 

 

-

-

Thorat B. L.

 

 

8300

106

 

 

 

-

-

Thorat D. B.

 

 

8300

106

 

 

 

-

-

Wajge B. T.

 

 

8300

106

 

 

 

-

-